• Slide Uless
    ULESS - Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire
Verteidegen

Verteidegen

Förderen

Förderen

Federéieren

Federéieren

Vertrieden

Vertrieden

A propos de l'ULESS

Erschafft Juli 2013, d'ULESS bezweckt d'Intressen vu sozialen, solidarischen Wiertschaftssecteuren ze verteidigen an ze förderen, Wirtschaft deen a voller Expansion ass. D'ULESS huet den Aufgab déi sozial a solidarisch Wiertschaftsecteuren ze federéieren, ze vertrieden, ze förderen and ze verteidigen.

D'ULESS vertried direkt an indirekt méi ewéi 300 Betrieber aus sozialen a solidareschen Wiertschaft di ongeféier 20.000 Salariéen duerstellen an ass esou wäit repräsentativ vu sozialen a solidareschen Gebitt zu Lëtzebuerg.

uless-conference-20160083
uless-conference-20160089
uless-conference-20160061
uless-conference-20160022
uless-conference-20160113
uless-conference-20160072
uless-conference-20160050
uless-conference-20160079
uless-conference-20160040
uless-conference-20160011
uless-conference-20160110
uless-conference-20160006
uless-conference-20160063
uless-conference-20160043
uless-conference-20160018
uless-conference-20160004
uless-conference-20160013
uless-conference-20160104
uless-conference-20160021
uless-conference-20160025
uless-conference-20160045
uless-conference-20160001

Ennërt eise Membren

  • Nouvelles Perspectives Emploi sàrl
  • Adapth asbl
  • Femmes en détresse asbl
  • INEES asbl
  • Spëndchen asbl
  • Ecosol Sanem asbl

Abonneiert Iech un eis Newsletter

* nous vous informerons de nos activités